تولید کنندگان

تمامی محصولات آلفاکالا تولید شرکت ترکیه می باشند.

از جمله شرکت ها:

Harmes Home,Clasy,Sarev,Loucia Patisca,Varol,Karaja,Wallshome,FirstChoise و...

اشاره کرد.